ಮಂದ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ವಸ್ತು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಂದ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ವಸ್ತು

  1. ಹಲಗೆ,ಫಲಕ,ಚಪ್ಪಡಿ,ಹಾಸುಗಲ್ಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ