ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳಿತಗೆಡದ

  1. ಸರಿಯಾದ,ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
    _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಳಿತಗೆಡದ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ