ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

  1. ಉಗ್ರ,ತೀವ್ರ,ದುಸ್ಸಹ,ಕಠಿಣ,ತೀಕ್ಷ್ಣ,ಪ್ರಚಂಡ,ಕರಕಟ
  2. ನಿರ್ದಯ,ಕಷ್ಟಕರ,ಕಠೋರ,ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ,ಬಿರುಸಾದ
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ