ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾಗೆಯೇ ಇರು

  1. ಮುಂದೆಯೂ ಇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ