ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ

  1. ಹರಿದ್ವರ್ಣದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ