ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಿದ್ವರ್ಣದ

  1. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ