ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹರಿತವಾದುದು

  1. ತೀಕ್ಷ್ಣ,ಚುರುಕಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ