ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚುರುಕಾದುದು

  1. ಪ್ರಖರ,ಬಹಳ ಬಿಸಿಯಾದುದು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ