ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚೆಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹತ್ತತ್ತಿ

  1. ಇಕ್ಕಟ್ಟು
    ಈ ಊರಾಗ ಮನಿ ಬಾಳ ಹತ್ತತ್ತಿ ಅವ.

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: