ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿರು

  1. ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ