ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು

  1. ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ