ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು

  1. ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ