ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು

  1. ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ