ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಥಾಯಿಗೊಳಿಸು

  1. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸು,ಗಾಢವಾಗಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ