ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ತಂಭಾಗ್ರ

  1. ಕಂಬದ ತಲೆ,ಬೋದಿಗೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ