ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಂಬದ ತಲೆ

  1. ಬೋದಿಗೆ,ಸ್ತಂಭಾಗ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ