ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆಯಿಸು

  1. ಎಳಸು ,ಎಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ