ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಎಳಸು,ಸೆಳೆಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ