ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆಯಿಕ್ಕು

  1. ಜಿನುಗು(ಕಟ್ಟದಿಂದ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ),ಸೋರು,ಸ್ರವಿಸು,ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕು,ಒಸರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ