ಸೆರೆಹಿಡಿವ

  1. ನಾಟುವ,ಎದ್ದು ಕಾಣುವ
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ