ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ

  1. ಗಮನ ಸೆಳೆವ,ಗಮನಿಸತಕ್ಕ
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ

  1. ಆಕೆ ಇವತ್ತು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದ್ದು ಕಾಣುವ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ