ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡು

  1. ತಡೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು
    ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ