ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ತಡೆ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಮನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಯ್ಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ