ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಸ್ತುಮಾಡು

  1. ಆಯಾಸಪಡಿಸು,ಬಳಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ