ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯಾಸಪಡಿಸು

  1. ಸುಸ್ತುಮಾಡು,ಬಳಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ