ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರತದ್ರವ

  1. ಪದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ