ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸು

  1. ಜಮಾಮಾಡು,ತುಂಬು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ