ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಟ್ಟಗಾಯ

  1. ಬರೆ,ಸುಡುಗಾಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ