ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು ಮಾಡು

  1. (ಬಟ್ಟೆ, ಕೂದಲು ಸುಕ್ಕು ಮಾಡು),ಮಡಿಕೆ ಬೀಳಿಸು,ಕೆದರು,ಮುದುರು,ಗೂರೆ ಮಾಡು,ನಲುಗಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ