ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕಾಗಿಸು

  1. (ಬಟ್ಟೆ)ನಿರಿಗಟ್ಟು,ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು,ಸುಕ್ಕಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ