ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ