ಸುಂದರವಾದುದು

  1. ಸಾಧು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ