ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳಾದ ಭಾಗ

  1. ಸಂದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: