ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಡಿಲಂಜಿಕೆ

  1. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಬಗೆಗಿನ ಹೆದರಿಕೆ.
    ______________


ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ