ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು

  1. ಸಾಧಾರಣ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ