ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ

  1. ಪದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ