ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಾಧಿ-ಕಟ್ಟಡ

  1. ಸಮಾಧಿ-ಶಿಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ