ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಾಧಿ-ಶಿಲೆ

  1. ಸಮಾಧಿ-ಕಟ್ಟಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ