ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಸೂತ್ರತೆ

  1. ಸಮಾನತೆ,ಸಮಪಾರ್ಶ್ವತೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ