ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಪಾರ್ಶ್ವತೆ

  1. ಸಮಾನತೆ,ಸಮಸೂತ್ರತೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ