ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮರ್ಥಿಸು

  1. ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ