ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು

  1. ಸಮರ್ಥಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ