ಸದ್ವರ್ತನೆ

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: