ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡು

  1. ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ