ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋರು

  1. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ