ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸು

  1. ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ