ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸು

  1. ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ