ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. ಬಿಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[]], en: