ಸಂಪ್ರದಾಯ

  1. ಅಭ್ಯಾಸ,ಪರಿಪಾಠ,ಚಾಳಿ,ರೂಢಿ,ವಾಡಿಕೆ,ಅನುಷ್ಠಾನ,ಬಳಕೆ,ಪದ್ಧತಿ,ಆಚರಣೆ, ರೀತಿ ನೀತಿ, ಆಚಾರ, ಕಂದಾಚಾರ, ಅನೂಚಾನ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ