ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದಾಯಮಾಡು

  1. ಸಲ್ಲಿಸು,ಪಾವತಿ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ